Algemene voorwaarden van Konvektco Nederland B.V.

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s Hertogenbosch op 4 juli 2002 onder nummer: 77/2002

Konvektco Nederland B.V. wordt aangeduid als: “Opdrachtnemer”.

De wederpartij van opdrachtnemer wordt aangeduid als: “Opdrachtgever”.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.2 Een Opdrachtgever die eenmaal met Opdrachtnemer de toepassing van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen, wordt geacht bij latere aanbiedingen en overeenkomsten stilzwijgend de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

1.3 De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan.

2.3 Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Wijzigingen
3.1 Wijzigingen in aanbiedingen en overeenkomsten en afwijkingen daarvan zijn slechts rechtsgeldig, indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.

4. Prijzen
4.1 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen gelden alleen voor de op de aanbieding betrekking hebbende bestellingen en materialen.

4.2 Door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van die opgave geldende fabrieksprijzen. Indien na de datum van de opgave of aanbieding één of meer prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat respectievelijk ondergaan, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd de opgegeven prijzen te wijzigen, ook indien inmiddels een overeenkomst tot stand is gekomen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting.

5. Betaling
5.1 Betaling van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum in contanten ten kantore van Opdrachtnemer of op een van haar giro- of bankrekeningen.

5.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours uit te voeren.

5.3 Indien de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd of leveringen in gedeelten plaatsvinden, is Opdrachtnemer niet tot verdere uitvoering of levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane gedeeltelijke uitvoering of levering betrekking hebbende facturen volledig zijn betaald.

5.4 Indien Opdrachtgever op de vervaldag niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij zonder nadere ingebrekestelling geacht in verzuim te zijn en is zij vanaf die dag tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

5.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die het gevolg zijn van de invordering van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde, zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag.

5.6 Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft alsdan onverkort gehouden haar verplichtingen tegenover Opdrachtnemer na te komen.

5.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar betalingsverplichting tegenover Opdrachtnemer op te schorten en ieder beroep van Opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.

5.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zekerheid van Opdrachtgever te verlangen voor de betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gewenste zekerheid niet kan of wil verstrekken, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft alsdan onverkort gehouden haar verplichtingen tegenover Opdrachtnemer na te komen.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken blijven volledig eigendom van Opdrachtnemer zolang de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever terzake van de tegenprestatie voor alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet volledig zijn voldaan. De enkele omstandigheid dat Opdrachtnemer op enig moment geen vordering op Opdrachtgever (meer) heeft, doet het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer niet eindigen.

6.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is het Opdrachtgever niet toegestaan die zaken op enigerlei wijze te bezwaren.

6.3 Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is zij gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe al die plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden en Opdrachtgever zal aan teruggave van de zaken haar volledige medewerking verlenen.

7. Levertijd
7.1 Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen.

7.2 Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen dat Opdrachtnemer haar prestaties op een bepaalde dag of binnen een bepaalde termijn dient te verrichten, zal Opdrachtnemer zich inspannen die prestaties tijdig te verrichten.

7.3 Overschrijding van enige termijn door Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, doet voor Opdrachtgever geen enkel recht ontstaan, met name niet het recht enigerlei vergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding te vorderen.

8. Overgang risico
8.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren zaken zijn vanaf het magazijn van Opdrachtnemer voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

8.2 Ook ingeval Opdrachtnemer de zaken installeert en/of monteert, gaat het risico op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het magazijn van opdrachtnemer verlaten.

9. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
9.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

9.2 Onder omstandigheden als bedoeld in het vorige lid worden onder andere verstaan: het niet of niet tijdig voldoen door fabricanten, andere toeleveranciers en onderaannemers van hun verplichtingen tegenover Opdrachtnemer, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal, het verloren gaan van zaken, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

9.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schaden.

10. Uitsluiting aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.

10.2 Indien komt vast te staan dat Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever aansprakelijk is, komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Alsdan beperkt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zich bovendien tot ten hoogste 10% van de prijs, de omzetbelasting daar niet onder begrepen, van dat deel van de opdracht of deelopdracht dat in het betreffende geval tot schade heeft geleid.

10.3 Indien en voor zover dat niet reeds uit het voorgaande zou blijken, komt niet voor vergoeding in aanmerking:
a. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. vervolgschade, in welke vorm dan ook;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

11. Productgarantie
11.1 De producten die Opdrachtnemer verkoopt en levert
worden (merendeels) vervaardigd door de producent: Jaga N.V. te België (hierna: de Producent). De door de Producent gehanteerde garantieregeling is ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Bepalend is de garantieregeling van de Producent zoals die geldt op de dag dat tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand komt. Voor wat betreft deze productgarantie zal Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever in ieder geval rechtens nooit tot meer gehouden zijn dan de Producent terzake gehouden zou zijn te doen.

11.2 De toepasselijke garantieregeling van de Producent
bevat garantiebepalingen met betrekking tot de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verkopen en te leveren producten. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever wordt louter en alleen beheerst door het bepaalde in onderdeel 10 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede door het bepaalde in de laatste zin van onderdeel 11.1 van deze algemene voorwaarden. Indien in de garantieregeling van de Producent een geschillenregeling is opgenomen, prevaleert in de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de in onderdeel 15 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen geschillenregeling.

12. Retourzendingen
12.1 Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde deugdelijke producten kunnen niet worden geretourneerd.

12.2 Indien Opdrachtgever desalniettemin een of meer producten wenst te retourneren, kan Opdrachtnemer – geheel te harer beoordeling – die wens honoreren en dienen de navolgende voorwaarden in acht te worden genomen:
a. Het verzoek van Opdrachtgever tot retourzending dient door Opdrachtnemer te worden aanvaard;
b. Bij retourzending dient Opdrachtgever het ordernummer of factuurnummer en de orderdatum te vermelden;
c. Tot creditering kan slechts worden overgegaan indien de retour gezonden producten geheel gaaf en ongebruikt in originele verpakking en geheel voor verkoop geschikt in bezit van Opdrachtnemer terugkomen;
d. Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever transport-, behandelings- en administratiekosten in rekening te brengen.

13. Reclamaties
13.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, wanneer zij niet binnen 14 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.

14. Niet-afgenomen zaken
14.1 Wanneer zaken niet of niet tijdig door Opdrachtgever zijn afgenomen, is Opdrachtnemer gerechtigd die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.

15. Geschillen
15.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement te ‘s-Hertogenbosch.

15.3 Indien geschillen voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever als natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gesloten overeenkomst, is het bepaalde in onderdeel 15.2 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing en gelden de wettelijke competentiebepalingen.

Wil je meer weten over onze producten of concepten?

Ons team staat je graag te woord en geeft je het juiste advies om jouw volgende stap naar een duurzamer (t)huis te maken. 


Bel 073 631 23 60

Bezoek onze contactpagina

Bezoek ons adviescentrum

Maak kennis met onze producten en ontdek samen met een van onze Climate Designers de mogelijkheden voor jouw (t)huis. 

Maak een afspraak